Filosofie

 

In de tenaamstelling van HaystackCorp schuilt meer dan alleen een naam van een vastgoedontwikkelaar met expertise in de exploitatie van hospitalityprojecten met een rijke historie in de ontwikkeling de (her-) ontwikkeling van stedelijke projecten op het gebied van wonen, werken, recreëren en ontmoeten. Belangrijk speerpunt voor HaystackCorp is namelijk de (her-)ontwikkeling van projecten die –meer dan maatwerk- bovenal precisiewerk vergen. Hierbij worden expertise en ervaring doelgericht en trefzeker ingezet op uitzonderlijk stedelijk, maatschappelijk en cultureel vastgoed,"smart" kantoorgebouwen, leisure en landschappelijke gebieden. 

Naast de locatie, speelt ook de integratie met de stad en de samenwerking met lokale ondernemers en instellingen binnen het verzorgingsgebied een belangrijke rol.

De creatie van onderscheidende concepten, de ruimtelijke en artistieke kwaliteit en het vormen van draagvlak vanuit de omgeving en stad, zijn van belang om steeds de optimale projectwaarde te realiseren. Het uitdragen van de maatschappelijke betekenis is hierbij een uitgangspunt. Het business model van HaystackCorp is gebaseerd op co-branding partnerships.

Diezelfde expertise en ervaring gelden -uiteraard- als grondslag voor herbestemming en functieverandering van bestaand vastgoed. Geheel in lijn met deze precisieaanpak, is de focus van HaystackCorp op functiecreatie of -verandering van historische en eigentijdse monumenten. Deze functieverandering wordt zowel inhoudelijk, bestuurlijk, organisatorisch als financieel begeleid, waarbij het bieden van een vernieuwend duurzaam economisch perspectief het uitgangspunt is. 

Ervaring en expertise als solide fundament voor (her)ont-wikkeling van projecten die maat- en zelfs precisiewerk vergen.  Tevens als basis voor herbestemming en functieverandering van bestaand vastgoed. Primaire doel is nieuwe, onderscheidende stedelijke projecten en hospitality gerelateerde projectoplossingen te creëren, waarbij sprake is van een duurzaam renderende waardeontwikkeling voor de betrokken stakeholders.

We bieden ruimte aan creatief vernieuwende bedrijven. We beschikken over een (inter-)nationaal netwerk van financiers die inspelen op snel veranderende marktontwikkelingen. Per project selecteren we partners die zich vanuit hun visie en ambitie graag verbinden aan onze projecten en Brands. Onze partners creëren een meerwaarde gedurende de ontwikkeling van het project en we gaan samen voor een gezamenlijke waardeontwikkeling. 

Een nauwe samenwerking met de gemeenten en overheden waarin en waarmee we actief zijn, is ons speerpunt. We delen het gedachtegoed in een vroegtijdig stadium met de omgeving en de stad om zodoende het draagvlag te versterken. Expertise, gedegen analyses, het formuleren van onderscheidende creatieve concepten met haalbare doelen, goede communicatie met draagvlakvorming en het bij elkaar brengen van de juiste partners, vormen de basis en de werkelijke waarde achter succesvolle projecten. 

Ervaring en expertise als solide fundament voor (her)ontwikkeling van projecten die maat- en zelfs precisiewerk vergen.  Tevens als basis voor herbestemming en functieverandering van bestaand vastgoed.

 

 

“Creativity and respect for each other make the world;
bureaucracy paralyzes it”